داستان و حکایت: داستان ها و حکایت های کوتاه

▬ داستان راستان - مرتضی مطهری - سخنور
▬ داستان راستان - مرتضی مطهری - گیاه شناس
▬ داستان راستان - مرتضی مطهری - دانشجوى بزرگسال
▬ داستان راستان - مرتضی مطهری - سخنى كه به ابوطلب نیرو داد
▬ داستان راستان - مرتضی مطهری - شهرت عوام
▬ داستان راستان - مرتضی مطهری - شراب در سفره
▬ داستان راستان - مرتضی مطهری - جمع هیزم از صحرا
▬ داستان راستان - مرتضی مطهری - خواهش مسیح
▬ داستان اعتماد به نفس
▬ داستان اساتید و دانشجویان