داستان و حکایت: داستان ها و حکایت های کوتاه

▬ داستان دو همسایه
▬ داستان راستان - مرتضی مطهری - نماز عید
▬ داستان راستان - مرتضی مطهری - گوش به دعاى مادر
▬ داستان راستان - مرتضی مطهری - نصیحت زاهد
▬ حکایت حج رفتن ابوسعید ابوالخیر
▬ داستان مار و اره
▬ داستان بازرگان و حکیم
▬ داستان اعدام با گیوتین
▬ داستان نجار و پادشاه
▬ داستان راستان - مرتضی مطهری - در بزم خلیفه