داستان و حکایت: داستان ها و حکایت های کوتاه

▬ داستان راستان - مرتضی مطهری - رسول اكرم و دو حلقه جمعیت