داستان و حکایت: داستان ها و حکایت های کوتاه

▬ از شایعه بترسید
▬ داستان اثبات عشق
▬ داستان راستان - شهید استاد مرتضی مطهری - کارهای خانه
▬ داستان راستان - شهید استاد مرتضی مطهری - شکایت از شوهر
▬ داستان راستان - شهید استاد مرتضی مطهری - اذان نیمه شب
▬ داستان راستان - شهید استاد مرتضی مطهری - گواهی ام علا
▬ داستان راستان - شهید استاد مرتضی مطهری - خیار فروش
▬ داستان راستان - شهید استاد مرتضی مطهری - حتی برده فروش
▬ داستان راستان - شهید استاد مرتضی مطهری - بازنشستگی
▬ داستان راستان - شهید استاد مرتضی مطهری - هشام و طاووس یمانی