داستان و حکایت: داستان ها و حکایت های کوتاه

▬ داستان راستان - مرتضی مطهری - همسایه نو
▬ داستان راستان - مرتضی مطهری - كارگر و آفتاب
▬ داستان مترسک
▬ داستان شاه عباس و سه دزد
▬ حکایت برادر حاتم
▬ حکایت ﻭﺻﻴﺖ ﺳﮓ
▬ داستان راستان - مرتضی مطهری - در میقات
▬ داستان راستان - مرتضی مطهری - مهاجران حبشه
▬ داستان راستان - مرتضی مطهری - جوان آشفته حال
▬ داستان راستان - مرتضی مطهری - پیراهن خلیفه