داستان و حکایت: داستان ها و حکایت های کوتاه

▬ حکایت گربه ‌را ‌دم ‌حجله ‌کشتن